NLD-Hermes RRReis

Netherlands -
Startdate: dd: 2022-12-11

Observations two-year emenergency concession Veluwe Zuid


General information

data-name=
For English see below

Het zuidelijk deel van de concessie IJssel-Vecht is per 11 december 2022 afgesplitst als Veluwe-Zuid. Hiertoe is enkele jaren geleden al besloten bij de herdefiniëring van de concessiegebieden in Gelderland-Overijssel-Flevoland. Veluwe-Zuid gaat fuseren met Breng (Arnhem-Nijmegen, nu geëxploiteerd door Hermes) en Rivierenland-Achterhoek, nu geëxploiteerd door Arriva. Veluwe-Zuid werd daarmee een “noodconcessie” van slechts twee jaar. Hermes, de huidige exploitant van Breng, werd gevraagd deze concessie te exploiteren en mocht gebruik maken van oudere Euro 5 en 6 bussen. Om de regio tussen Ede-Wageningen-Barneveld-Apeldoorn en Arnhem te laten rijden zijn zo’n 55 bussen nodig. Bussen zijn in RRR-wit, maar hebben eenvoudigere stickers. Er werd gezegd dat dit werd gedaan om ze te onderscheiden van de elektrische bussen die EBS ook onder dezelfde naam opereert. Er werd wel op gewezen dat de Mercedes-Benz Capacity in Zwolle ook dieselbussen zijn.

Hermes is een dochteronderneming van Connexxion, onderdeel van Transdev. De naam Connexxion wordt uitgefaseerd in nieuwe concessies. Om de verwarring nog groter te maken, dragen de bussen van Hermes op Veluwe Zuid alleen Transdev-logo’s. Alle bussen van Connexxion/Transdev en haar dochterondernemingen behoren tot Connexxion Vloot.

Een verzameling van verschillende bussen werd overgeplaatst. De nieuwste zijn zeven Mercedes-Benz Capacity L van 2017, serie 9344…9359. Deze werden door Connexxion ingezet op diensten rond Schiphol maar werden vervangen door elektrische bussen en de meeste gingen terug naar EvoBus. Andere bussen zijn acht IVECO Crossway LE, 2017, ook afkomstig uit het gebied Schiphol-Amsterdam-Haarlem en vervangen door elektrische bussen, twee Volvo 8707RLE, 2008, overgeplaatst uit concessie IJsselmond, 25 VDL-Berkhof Ambassador 200, 2007/2008, voornamelijk overgebracht van de concessie Transdev Gooi- en Vechtstreek, waar ze werden vervangen door elektrische bussen, en acht Mercedes-Benz Citaro G van 2008, waarvan de meeste alleen extra waren in andere concessies. Daarnaast zijn enkele VDL Citea’s in Connexxion-kleuren en drie MAN Lion’s City G arctic-bussen in Hermes-kleuren tijdelijk overgeplaatst. De drie MAN’s gingen al in december 2022 terug naar hun eigenlijke inzetgebied. De Citea’s werden midden-februari 2023 alsnog in RRReis-uitvoering gebracht omdat de oude ex Gooise Ambassador bussen nogal wat problemen hadden. Tevens kwamen nog enkele Ambassadors uit Eindhoven naar Veluwe Zuid.

De diensten van de Veluwe-Zuid concessie worden onder de RRReis-naam gereden. Deze is gekozen voor de provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland en zal uiteindelijke in het gehele gebied gebruikt worden. De dienstregeling wordt dan ook als een geheel gepresenteerd op een enkele website, www.rrreis.nl. Onder Veluwe-Zuid vallen de lijnen 1, 2 en 5 (stadsdienst Ede), 43, 85, 86, 105, 106, 107, 108, 110 en 231 (streeklijnen), 302 en 303 (sneldiensten), 505 en 511 (buurtbusen) en 679 (schoollijn). Lijn 106 (Otterlo-Hoge Veluwe) wordt met een kleine bus gereden door Noot. Schoollijn 679 is uitbesteed aan touringcarbedrijf Noot. Lijnen 5 en 85 worden samen met Syntus Utrecht gereden en lijn 43 wordt samen met Breng gereden. Hermes RRReis heeft stallingen in Apeldoorn, Ede en Wageningen.

data-name=
———————————————————————
The southern part of the concession IJssel-Vecht was separated as Veluwe-Zuid per 11 December 2022. This was already decided several years ago when the concession areas in Gelderland-Overijssel-Flevoland were redefined. Veluwe-Zuid will merge with Breng (Arnhem-Nijmegen, now operated by Hermes) and Rivierenland-Achterhoek, now operated by Arriva. Veluwe-Zuid thus became an “emergency-concession” of only two years. Hermes, the current operator of Breng, was asked to oparate this concession and was allowed to use older Euro 5 and 6 buses. Some 55 buses are required to operate the region between Ede-Wageningen-Barneveld-Apeldoorn and Arnhem. Buses are in RRR-white but carry simpler stickers. It was said that this was done to distinguish them from the electric buses EBS is also operating under the same name. It was pointed out though that the Mercedes-Benz Capacity in Zwolle are also diesel buses.

Hermes is a subsidiary of Connexxion, which is part of Transdev. The name Connexxion is phased out in new concessions. To add to the confusion the buses in Veluwe Zuid operated by Hermes only carry Transdev logos. All buses of Connexxion / Transdev and its subsidiaries belong to Connexxion Vloot (Fleet).

A collection of buses was transferred. The newest ones are seven Mercedes-Benz Capacity L of 2017, series 9344…9359. These were used by Connexxion on services around Schiphol but were replaced by electric buses and returned to EvoBus. Other buses are eight IVECO Crossway LE, 2017, also coming from the Schiphol-Amsterdam-Haarlem area and replaced by electric buses, two Volvo 8707RLE, 2008, transferred from the IJsselmond concession, 25 VDL-Berkhof Ambassador 200, 2007/2008, mainly transferred from the Transdev Gooi- en Vechtstreek concession, where they were replaced by electric buses, and eight Mercedes-Benz Citaro G of 2008, most of which were only extra in other concessions. In addition, some VDL Citea in Connexxion livery and three MAN Lion’s City G arctic buses in Hermes livery were temporarily transferred. The three MANs returned to their actual operating area as early as December 2022. In mid-February 2023, the Citeas received the RRReis version as their stay is extended because the old ex-Gooise Ambassador buses had quite a few problems. Some additional Ambassadors from Eindhoven also came to Veluwe South.

The services of the Veluwe-Zuid concession are operated under the RRReis name. This has been chosen for the provinces of Overijssel, Gelderland, and Flevoland and will eventually be used in the entire area. The timetable is therefore presented as a whole on a single website, www.rrreis.nl. Veluwe-Zuid includes lines 1, 2, and 5 (Ede city service), 43, 85, 86, 105, 106, 107, 108, 110, and 231 (regional lines), 302 and 303 (fast services), 505 and 511 (neighborhood buses ) and 679 (school line). Line 106 (Otterlo-Hoge Veluwe) is operated by Noot with a small bus. Lines 5 and 85 are operated together with Syntus Utrecht, line 43 is operated together with Breng. School line 679 is outsourced to coach company Noot. Hermes RRReis has depots in Apeldoorn, Ede and Wageningen.

 


Fleet list
Operator picturesMet de links hierboven kan een individuele bus gezocht worden of de hele wagenparklijst geladen worden. De links hieronder leiden naar de pagina’s per serie.

With the links above you can search for an individual bus or load the entire fleet list. The links below lead to the pages per series.

Serie 2744…2761 (8 x): IVECO Crossway LE
Serie 3334…3480 (7 x): VDL -Berkhof Ambassador 200
Serie 4183, 4214, 4215: VDL -Berkhof Ambassador 200
Serie 4238, 4249: VDL -Berkhof Ambassador 200
Serie 5737, 5738: Volvo B7R-LE -Volvo 8707
Serie 5811…5829 (10 x): VDL -Berkhof Ambassador 200
Serie 5830…5843 (8 x): VDL -Berkhof Ambassador 200
Serie 5850…5889 (5 x): VDL LLE120.255 Citea
Bus 9249: Mercedes-Benz O530G Citaro G
Serie 9254, 9255, 9257: Mercedes-Benz O530G Citaro G
Bus 9258: Mercedes-Benz O530G Citaro G
Serie 9259, 9260, 9261, 9263: Mercedes-Benz O530G Citaro G
Serie 9344…9359 (7 x): Mercedes-Benz Capacity L

Buurtbussen:
7344, 45331, 48472: Mercedes-Benz Sprinter (tijdelijke bussen)
7244-7246: Volkswagen Crafter -Tribus

Slechts korte tijd en niet in concessiekleuren:
Bus 9241: MAN A23 Lion’s City G
Serie 9246, 9247: MAN A23 Lion’s City G

Dienstwagens:
44254, 44704, 44708: Mercedes-Benz
7048-7059: MG ZS EV