NLD-EBS IJssel-Vecht

Netherlands -
Website
Startdate: dd: 2022-12

General information

Klik hier om terug te gaan naar de “huidige concessies” pagina.

EBS IJssel-Vecht

(for English see below)

De concessie IJssel-Vecht was een van de nieuwe, grote samengevoegde concessies die de provincies Gelderland, Overijssel en Flevoland gexamenlijk wilden aanbesteden. Er moest ook een gezamenlijke uitstraling komen onder de RRReis-formule.

De concessie IJssel-Vecht zal uiteindelijk de samenvoeging zijn van de concessies Midden-Overijssel, het noordelijk deel van de concessie Veluwe, de concessie IJsselmond en de concessie Lelystad. Als eerste werd het deel Midden-Overijssel en de gehele Veluwe aanbesteed. Deze aanbesteding werd gewonnen door Keolis en ging in op 13 december 2020, met een looptijd van tien jaar, tot 14 december 2030. Echter, er werden frauduleuze handelingen door Keolis vastgesteld en de verlening werd ingetrokken. Vanwege de korte voorbereidingstijd voor een nieuwe aanbesteding en omdat Keolis al alle bussen had besteld, mocht het bedrijf wel een noodconcessie van twee jaar uitvoeren.

De concessie werd opnieuw aanbesteed, met dien verstande dat het deel Veluwe-Zuid (Ede-Wageningen-Barneveld-Apeldoorn-Arnhem) afgesplitst werd als een zelfstandige noodconcessie. De aanbesteding werd gewonnen door EBS. Keolis mocht weer meedoen maar verloor. De andere grote bedrijven schreven niet in, onder andere omdat de verplichting bestond de grote vloot BYD bussen, waarmee nogal wat problemen waren, overgenomen moest worden. EBS nam de concessie over per 11 december 2022. De duur is nu 13 jaar, tot 8 december 2035.

Per 10 december 2023 is de concessie IJsselmond (ex OV Regio IJsselmond=Connexxion) in de concessie IJssel-Vecht geintegreerd, evenals de concessie Stadsvervoer Lelystad (ex Arriva).

Wanneer de nieuwe concessies Achterhoek-Rivierenland vergeven worden gaat volgens planning het gebied rond Deventer en Zutphen naar die concessie.

EBS nam het grootste deel van de vloot over van Keolis. 25 bussen uit de series 2001-2188 gingen niet mee, evenals de gasbussen. Door de afsplitsing van Veluwe-Zuid waren deze bussen niet nodig.

De vloot bestaat uit
-de standaard elektrische bussen series 2001…2136 (gebouwd in China) en 2138…2188 (gebouwd in Hongarije),
-de Zwolse stadsbussen 2201-2218 die een pantograaf hebben, in tegenstelling tot de andere bussen,
-de BYD K9UE “comfortRRReis” bussen serie 2301-2340,
-de kleine BYD K7 bussen serie 2401-2410
-de extra lange Mercedes-Benz Capacity L bussen 2601-2608 voor de Zwolse studentenlijnen
-de buurtbussen 9301-9339, Volkswagen Crafter.

De buurtbussen zijn nieuw gekocht door EBS en kwamen niet onmiddellijk in dienst. Daarvoor reden gehuurde busjes, onder andere de oude Keolis busjes.

Voor ombouw van apparatuur moesten de eerste weken van de concessie een aantal geleende bussen uit de concessie Haaglanden Streek bijspringen, Mercedes-Benz Citari C2 Hybrid-CNG, series 5100.

De comfortreis bussen serie 2300 rijden de snelbuslijnen 301 en 304. Voor andere snellere lijnen, serie 200, vernummerde EBS 36 bussen uit de serie 2000..2188 in de serie 2701-2723 en 2724-2736 en bracht “snelRRReis”-logo’s aan. Van de geplande inzet is nog niet veel terecht gekomen, de bussen rijden allerlei verschillende diensten.

Voor de integratie van de IJsselmond en Lelystad regio’s in december 2023 zijn 31 Ebusco-bussen besteld. Deze waren niet beschikbaar bij de start van de concessie. Ter vervanging kwamen 40 rode VDL Citea LLE120 bussen die per 10 december beschikbaar waren gekomen omdat Syntus de concessie Twente verliet. Enkele Haaglandse Mercedes gasbussen serie 5100 kwamen als extra reserve om inregelproblemen in IJsselmond op te vangen. Ze bleken nauwelijks nodig en gingen snel weer terug naar Haaglanden.


The IJssel-Vecht concession was one of the new, large combined concessions that the provinces of Gelderland, Overijssel and Flevoland wanted to put out to tender. There also had to be a joint image under the RRRReis formula.

The IJssel-Vecht concession will ultimately be the amalgamation of the Midden-Overijssel concessions, the northern part of the Veluwe concession, the IJsselmond concession and the Lelystad concession. The Central Overijssel part and the entire Veluwe were the first to be put out to tender. This tender was won by Keolis and started on December 13, 2020, with a term of ten years, until December 14, 2030. However, fraudulent acts by Keolis were identified and the award was withdrawn. Due to the short preparation time for a new tender and because Keolis had already ordered all buses, the company was allowed to carry out an emergency concession for two years.

The concession was put out to tender again, on the understanding that the Veluwe-South section (Ede-Wageningen-Barneveld-Apeldoorn-Arnhem) was split off as an independent emergency concession. The tender was won by EBS. Keolis was allowed to participate again but lost. The other large companies did not register, partly because there was an obligation to take over the large fleet of BYD buses, which caused quite a few problems. EBS took over the concession on December 11, 2022. The duration is now 13 years, until December 8, 2035.

As of 9 December 2023, the IJsselmond concession (now OV Regio IJsselmond=Connexxion) will be integrated into the IJssel-Vecht concession, as will the Lelystad City Transport concession (now Arriva).

When the new Achterhoek-Rivierenland concessions are granted, the area around Deventer and Zutphen will go to that concession according to plan.

EBS took over most of the fleet from Keolis. 25 buses from the series 2001-2188 were not included, as well as the gas buses. These buses were not necessary due to the splitting off of Veluwe-Zuid.

The fleet consists of
-the standard electric buses series 2001…2136 (built in China) and 2138…2188 (built in Hungary),
– the Zwolle city buses 2201-2218 that have a pantograph, unlike the other buses,
-the BYD K9UE “comfortRRReis” buses series 2301-2340,
– the small BYD K7 buses series 2401-2410
-the extra long Mercedes-Benz Capacity L buses 2601-2608 for the Zwolle student lines
-the neighborhood buses 9301-9339, Volkswagen Crafter.

The community buses were purchased new by EBS and did not enter service immediately. Rented vans drove before that, including the old Keolis vans.

During the first weeks of the concession, a number of buses borrowed from the Haaglanden Region concession, Mercedes-Benz Citari C2 Hybrid-CNG, series 5100, had to assist for the conversion of equipment.

The comfort travel buses series 2300 run the express bus lines 301 and 304. For other faster lines, series 200, EBS renumbered 36 buses from the series 2000..2188 into the series 2701-2723 and 2724-2736 and applied “snelRRReis” logos. Not much has come of the planned deployment, the buses run all kinds of different services.

31 Ebusco buses have been ordered for the integration of the IJsselmond and Lelystad regions in December 2023. These were not available at the start of the concession. Replacing them were 30 red VDL Citea LLE120 buses that had become available on December 10 because Syntus left the Twente concession. Some Haagland Mercedes gas buses series 5100 came as an extra reserve to deal with adjustment problems in IJsselmond. They turned out to be hardly necessary.

Fleet list
Operator pictures


2001…2136: BYD K9UB
2138…2188: BYD K9UB
2201-2218: BYD K9UB
2301-2340: BYD K9UE (comfortRRReis)
2401-2410: BYD K7
2501-2531: EBUSCO (besteld)
2601-2608: Mercedes-Benz Capacity L
2701-2723: BYD K9UB (snelRRReis)
2724-2736: BYD K9UB (snelRRReis)
9301-9339: Volkswagen Crafter -Tribus (buurtRRReis)
9340-9346: Volkswagen Crafter -Tribus (buurtRRReis)

Tijdelijke bussen per 2023-12-10 in afwachting van serie 2501-2531
4158-4197: VDL Citea LLE120 (tijdelijk)

Bussen voor zeer korte tijd als “achtervang” bij start concessies:
5105…5178: Mercedes-B. Citaro C2 Hybrid-CNG (tijdelijk 12-’22)
5147…5158: Mercedes-B. Citaro C2 Hybrid-CNG (tijdelijk 12-’23)