EBS Voorne Putten en Rozenburg

bus pages

EBS, concession Voorne Putten (9 December 2018 to December 2028)
Netherlands
company website          Twitter

dienstregeling/schedule 9-12-2019: klik hier/click here
netkaart 9-12-2019/route map 9-12-2019: klik hier/click here

English text: see below Dutch text

20 December 2017

Onderstaand het persbericht van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag waarin bekend wordt gemaakt dat EBS de concessie heeft gewonnen.

Metropoolregio Rotterdam Den Haag gunt busvervoer Voorne-Putten en Rozenburg aan EBS

20 december 2017 – Het busvervoer in de gemeenten op Voorne-Putten en Rozenburg wordt vanaf december 2018 voor 10 jaar uitgevoerd door EBS. Dat is het resultaat van de aanbesteding voor de busconcessie voor dit gebied die door de Metropoolregio Rotterdam Den Haag is uitgevoerd.

“EBS heeft een compleet vervoeraanbod bij ons neergelegd. De inwoners krijgen busvervoer dat vergelijkbaar is met de huidige situatie, met bussen die rijden op groengas. Een ‘deur tot deur’ reis is mogelijk met deelfietsen en TukTuk’s. Mobiliteitsambassadeurs gaan inwoners met een beperking begeleiden bij hun OV reis. Hiermee draagt de vervoerder bij aan de inclusieve samenleving”, zegt Lennart Harpe, portefeuillehouder OV-Ontwikkeling van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag.

R-net, mobiliteitspunt, deelfiets en TukTuk
De nieuwe vervoerder start de concessie met een geheel nieuwe busvloot bestaande uit 49 toegankelijke bussen met WiFi, usb-aansluitingen, airconditioning en actuele reisinformatie op de displays. Deze bussen rijden op groengas, waardoor de CO2-uitstoot met 66% vermindert. Dit is een mooie stap op weg naar zero- emissie. Een deel van de bussen rijdt in de late uren wat langer door voor een goede aansluiting met de metro in Spijkenisse.

Binnen deze concessie zijn ook twee R-net lijnen opgenomen: de verbindingen Spijkenisse – Hellevoetsluis en Spijkenisse – Brielle. R-net staat voor snel, betrouwbaar, comfortabel en frequent rijdend openbaar vervoer.

EBS biedt de reiziger ‘reizen van deur tot deur’ met deelfietsen op de grote haltes zoals Brielle Centrum en winkelcentrum Hellevoetsluis. Aanvullend op het openbaar vervoer kan de reiziger in Spijkenisse met een elektrische TukTuk reizen. Voor begeleiding voor, tijdens en na de reis met alle vervoersmiddelen, ontwikkelt de vervoerder een app. Reizigers kunnen zo eenvoudig de hele reis plannen; niet alleen voor het gebied van Voorne-Putten maar voor de hele metropoolregio. Daarnaast opent EBS een mobiliteitspunt bij het busstation in Spijkenisse.

Concessie Voorne-Putten en Rozenburg
Een concessie geeft een vervoerbedrijf het exclusieve recht om het openbaar vervoer te verzorgen in een bepaald gebied. De busconcessie Voorne-Putten en Rozenburg omvat de gemeenten Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne en de kern Rozenburg. De concessie heeft een looptijd van 10 jaar en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt jaarlijks 7,5 miljoen euro hieraan bij. Voor sociale veiligheid subsidieert de Metropoolregio een bedrag van jaarlijks 200.000 euro.

In april van dit jaar heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag besloten om het reguliere busvervoer en het maatwerk in combinatie met gemeentelijk doelgroepenvervoer op Voorne-Putten apart van elkaar te organiseren. Hiertoe heeft de MRDH middelen beschikbaar gesteld. Deze opzet wordt nu voor het eerst toegepast in de regio Rotterdam Den Haag. De nu gegunde concessie aan EBS is voor het reguliere busvervoer. De aanbesteding voor het maatwerk is in voorbereiding; dit vervoer komt aanvullend op het aanbod van EBS.

—————-

20 December 2017

Below the presse communication in which the Metropoolregio Rotterdam-Den Haag announces that EBS has won the concession.

Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (Metropolitan area Rotterdam The Hague) awards bus transport Voorne-Putten and Rozenburg to EBS

20 December 2017 – Bus transport in the municipalities of Voorne-Putten and Rozenburg will be carried out by EBS for 10 years from December 2018 onwards. This is the result of the tender for the bus concession for this area that was carried out by the Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

“EBS has provided us with a complete transport offer, with bus transport that is comparable to the current situation, and with buses running on green gas. “Door to door” travel is possible with shared bicycles and TukTuks. “Mobility Ambassadors” will assists impaired inhabitants with their public transport travels. In this way, the carrier contributes to an inclusive society, says Lennart Harpe, portfolio manager of Public Transport Development for the Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.

R-net, mobility point, bicycle and TukTuk
The new carrier starts the concession with a completely new bus fleet consisting of 49 accessible buses with WiFi, USB connections, air conditioning and current travel information on the displays. These buses run on green gas, which reduces CO2 emissions by 66%. This is a nice step towards zero emissions. Some of the buses will operate later at night in order to provide a good connection with the metro in Spijkenisse.

Within this concession two R-net lines are also included: the connections Spijkenisse – Hellevoetsluis and Spijkenisse – Brielle. R-net stands for fast, reliable, comfortable and frequent public transport.

EBS offers the traveler ‘door-to-door travel’ with shared bicycles at the major stops such as Brielle Centrum and Hellevoetsluis shopping center. In addition to public transport, the traveler in Spijkenisse can travel with an electric TukTuk. For guidance before, during and after the journey with all means of transport, the carrier develops an app. Travelers can easily plan the entire journey; not only for the Voorne-Putten area but for the entire metropolitan area. In addition, EBS opens a mobility point at the bus station in Spijkenisse.

Concession Voorne-Putten and Rozenburg
A concession gives a transport company the exclusive right to provide public transport in a certain area. The bus concession Voorne-Putten and Rozenburg includes the municipalities of Nissewaard, Brielle, Hellevoetsluis, Westvoorne and the core of Rozenburg. The concession has a term of 10 years and the Metropoolregio Rotterdam-Den Haag contributes 7.5 million euros annually. For social security, the Metropolitan Region subsidizes an annual amount of € 200,000.

In April of this year, the Metropoolregio Rotterdam-Den Haag decided to organize the regular bus transport and the customized services for municipal target groups at Voorne-Putten separately. To this end, the MRDH made funds available. This set-up is now being applied for the first time in the Rotterdam The Hague region. The now awarded concession to EBS is for regular bus transport. The tender for customized transport is in preparation; this transport comes in addition to the EBS offer.

https://twitter.com/EBSVoornePutten/status/1067803779632898049?fbclid=IwAR0S7kKNFBdPg6Z9igCRfPUR3zG85IS3U-HJ_cWyozS5cfDtWPPEWOM_bH4

Standard buses
2001-2006: 15 m Scania Citywide CNG Rnet
2007-2010: 15 m Scania Citywide CNG

5050-5072: 12 m IVECO Crossway LE CNG Rnet
5073-5092: 12 m IVECO Crossway LE CNG

Minibuses
9011: Mercedes-Benz Sprinter (neighborhood bus)
9012-9013: Mercedes-Benz Sprinter (oper. by Noot)
xxxx: Mercedes-Benz Sprinter(operated by Noot)
9014-9018: Mercedes-Benz Sprinter (oper. by Noot)

Other vehicles
4 electric “tuk-tuk” operated by DAM

Booking.com
Scroll Up