Bangladesh
TATA
buses
return to Banglashes page intro
TATA buses
TATA
TATA
.
TATA 407
TATA 407
TATA 608EX
TATA 909
TATA 909
TATA 909
TATA 909
TATA 909
.
Bedford with local bodies/rebuilt
Bedford
Bedford
Bedford
Bedford
Bedford
Bedford
. .
.
Bedford
.
Bedford -Superior
11-0545
11-3458
1489
1686
2062
535
71
791
799
.
799
839
.
Isuzu with local bodies
Isuzu
Isuzu
Isuzu
Hino with local bodies
Hino
Hino
Hino